Indregården (Vika)

  • Indregården (Vika) Indregården (Vika) [Foto: Svein Sivertsen]
  • Flyfoto av Indregården (Vika) fra slutten av 1950-tallet Flyfoto av Indregården (Vika) fra slutten av 1950-tallet [Foto: Wider√łe]